Sou a: Inici / Ajuntament / Ordenances i Reglaments

Ordenances i Reglaments

Recomanem la utilització del navegador Google Chrome per tal de visualitzar les ordenances i reglaments satisfactòriament. Cliqueu a la següent imatge per descarregar-lo al vostre ordinador.

google chrome

Us redireccionem al portal de la TRANSPARÊNCIA, on trobareu tota la informació actualitzada i publicada sobre les ORDENANCES I REGLAMENTS

https://seu-e.cat/ca/web/juneda/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-reguladores-i-reglaments

 

Us redireccionem al portal de la TRANSPARÈNCIA, on trobareu tota la informació actualitzada i publicada sobre les ORDENANCES FISCALS

https://seu-e.cat/ca/web/juneda/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-fiscals

 

 

 

ORDENANCES DE SERVEIS MUNICIPALS

 
· NORMES REGULADORES DEL FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS CIVILS
· ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
· ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT D'INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ
· ORDENANÇA REGULADORA DELS CAMINS MUNICIPALS
· ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'EMPLAÇAMENT I DISTÀNCIES DE LES ACTIVITATS RAMADERES
· ORDENANÇA REGULADORA DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ
· ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

· ORDENANÇA REGULADORA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE JUNEDA

. ORDENANÇA REGULADORA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE JUNEDA - MODIFICACIÓ 2014

· BASES PER LA CONSESSIÓ D'AJUTS PER L'ESCOLARITZACIÓ DE NENS I NENES DE 0 A 3 ANYS QUE ES TROBEN EN SITUACIONS SOCIOECONÓMIQUES DESFAVORIDES
· ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE JUNEDA
· ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVENCIA

 

· BASES REGULADORES D' AJUTS I SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS
· ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE JUNEDA
· MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA

 

 

 
 

REGLAMENTS I ORDENANCES DE SERVEIS MUNICIPALS

 

· REGLAMENT DELS SERVEIS FUNERARIS AL MUNICIPI DE JUNEDA
· REGLAMENT PER A LA REGULACIÓ DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
· REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM I ABOCAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS DE JUNEDA

· REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE DE JUNEDA

        . ORDENANÇA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

 . Modificació Reglament Aigua 

 . REGLAMENT PEL BON FUNCIONAMENT DE LO CUB

ORDENANCES FISCALS

 
· O.F. 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
· O.F. 2 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES
· O.F. 2bis - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
· O.F. 3 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 O.F. 4- TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D´AIGUA

· O.F. 4bis - IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
· O.F. 5 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA
· O.F. 6 - TAXA COMPLEX PISCINES I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
· O.F. 7 - TAXA PEL SERVEI DE BÀSCULA MUNICIPAL
· O.F. 8 - TAXA PEL TRÀNSIT DE BESTIAR PELS CAMINS MUNICIPALS
· O.F. 9 - TAXA PER ESTADES A LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’AVIS DE JUNEDA
· O.F. 10 - TAXA PER L’ENSENYAMENT A LA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
· O.F. 11 - TAXA PER REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES MUNICIPALS
· O.F. 12 - TAXA PER LA CONDUCCIÓ DE DIFUNTS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS
· O.F. 13 - TAXA REGULADORA DE LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
· O.F. 14 - TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
· O.F. 15 - TAXA PER LA OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
· O.F. 16 - TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTORS, BASTIDES I ALTRES INSTAL•LACIONS ANÀLOGUES
· O.F. 17 - TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA. ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDUSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
·O.F. 18 - TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
· O.F. 19 - TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
· O.F. 21 - TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
· O.F. 21bis - ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS D’EMISSIÓ D’ANUNCIS PER RADIÓ MUNICIPAL
· O.F. 22 - TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
· O.F. 23 - TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTANCIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
· O.F. 24 -TAXA PER LA INSTAL•LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA
· O.F. 24bis - TAXA PEL SERVEI DE VEDAT DE CAÇA
· O.F. 25 - CONTRIBUCIONS ESPECIALS
· O.F. 25bis - TAXA PER AL SERVEI D’ASSISTÈNCIA A LA GUARDERIA MUNICIPAL
· O.F 26 - PREU PÚBLIC PER FESTES I ACTES LÚDICS
· O.F. 27 - TAXA DE CLAVEGUERAM
· O.F. 28 - ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER LA TRAMITACIÓ I L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE LES ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL
· O.F. 29 - TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL
· O.F. 31 - TAXA PER EXPEDICIÓ DE CARTELLS, PLAQUES I DISTINTIUS · O.F.  32- TAXA PER UTILITZACIÓ DELS EDIFICIS D´ÚS PÚBLIC LOCAL

. O.F. 33 - PREU PÚBLIC DEL CENTRE D'EMPRESES LO CUB DE JUNEDA

Accions del document

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp