Sou a: Inici / Fitxers / ORDENANCES 14 NOV 2011 / ORDENANCES FISCALS

ORDENANCES FISCALS

CONJUNT D'ORDENANCES FISCALS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D' AIGUA
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D' AIGUA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS. DUTXES, PISCINES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS. DUTXES, PISCINES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
TAXA PEL SERVEI DE BÀSCULA MUNICIPAL
TAXA PEL SERVEI DE BÀSCULA MUNICIPAL
TAXA PEL TRÀNSIT DE BESTIAR PELS CAMINS MUNICIPALS
TAXA PEL TRÀNSIT DE BESTIAR PELS CAMINS MUNICIPALS
TAXA PER ESTADES A LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’AVIS DE JUNEDA
TAXA PER ESTADES A LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’AVIS DE JUNEDA
TAXA PER L’ENSENYAMENT A LA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
TAXA PER L’ENSENYAMENT A LA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
TAXA PER REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES MUNICIPALS
TAXA PER REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES MUNICIPALS
TAXA PER LA CONDUCCIÓ DE DIFUNTS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS
TAXA PER LA CONDUCCIÓ DE DIFUNTS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS
TAXA REGULADORA DE LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚNLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA.
TAXA REGULADORA DE LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚNLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA.
TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
TAXA PER LA OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
TAXA PER LA OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTORS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTORS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA. ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDUSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA. ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDUSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS D’EMISSIÓ D’ANUNCIS PER RADIÓ MUNICIPAL
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS D’EMISSIÓ D’ANUNCIS PER RADIÓ MUNICIPAL
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTANCIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTANCIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA
TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA
TAXA PEL SERVEI DE VEDAT DE CAÇA
TAXA PEL SERVEI DE VEDAT DE CAÇA
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
TAXA PER AL SERVEI D’ASSISTÈNCIA A LA GUARDERIA MUNICIPAL
TAXA PER AL SERVEI D’ASSISTÈNCIA A LA GUARDERIA MUNICIPAL
PREU PÚBLIC PER FESTES I ACTES LÚDICS
PREU PÚBLIC PER FESTES I ACTES LÚDICS
Taxa de Clavegueram
Taxa de Clavegueram
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER LA TRAMITACIÓ I L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE LES ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER LA TRAMITACIÓ I L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE LES ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL
TAXA PER EXPEDICIÓ DE CARTELLS, PLAQUES I DISTINTIUS
TAXA PER EXPEDICIÓ DE CARTELLS, PLAQUES I DISTINTIUS

Accions del document

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp