ORDENANCES FISCALS

CONJUNT D'ORDENANCES FISCALS

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES — 12/01/2012
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES — 25/01/2012
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES — 12/01/2012
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA — 12/01/2012
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA — 12/01/2012
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D' AIGUA — 12/01/2012
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D' AIGUA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA — 12/01/2012
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE VEU PÚBLICA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS. DUTXES, PISCINES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES — 12/01/2012
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS. DUTXES, PISCINES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
TAXA PEL SERVEI DE BÀSCULA MUNICIPAL — 12/01/2012
TAXA PEL SERVEI DE BÀSCULA MUNICIPAL
TAXA PEL TRÀNSIT DE BESTIAR PELS CAMINS MUNICIPALS — 12/01/2012
TAXA PEL TRÀNSIT DE BESTIAR PELS CAMINS MUNICIPALS
TAXA PER ESTADES A LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’AVIS DE JUNEDA — 17/01/2012
TAXA PER ESTADES A LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’AVIS DE JUNEDA
TAXA PER L’ENSENYAMENT A LA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA — 17/01/2012
TAXA PER L’ENSENYAMENT A LA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
TAXA PER REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES MUNICIPALS — 17/01/2012
TAXA PER REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES MUNICIPALS
TAXA PER LA CONDUCCIÓ DE DIFUNTS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS — 17/01/2012
TAXA PER LA CONDUCCIÓ DE DIFUNTS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS
TAXA REGULADORA DE LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚNLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA. — 17/01/2012
TAXA REGULADORA DE LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚNLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA.
TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA — 17/01/2012
TAXA PER LES OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
TAXA PER LA OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA — 17/01/2012
TAXA PER LA OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTORS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES — 17/01/2012
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTORS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA. ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDUSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC — 17/01/2012
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA. ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDUSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES — 17/01/2012
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES — 17/01/2012
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS — 17/01/2012
TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS D’EMISSIÓ D’ANUNCIS PER RADIÓ MUNICIPAL — 17/01/2012
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS D’EMISSIÓ D’ANUNCIS PER RADIÓ MUNICIPAL
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL — 17/01/2012
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTANCIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA — 17/01/2012
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTANCIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA — 17/01/2012
TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA
TAXA PEL SERVEI DE VEDAT DE CAÇA — 17/01/2012
TAXA PEL SERVEI DE VEDAT DE CAÇA
CONTRIBUCIONS ESPECIALS — 17/01/2012
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
TAXA PER AL SERVEI D’ASSISTÈNCIA A LA GUARDERIA MUNICIPAL — 17/01/2012
TAXA PER AL SERVEI D’ASSISTÈNCIA A LA GUARDERIA MUNICIPAL
PREU PÚBLIC PER FESTES I ACTES LÚDICS — 17/01/2012
PREU PÚBLIC PER FESTES I ACTES LÚDICS
Taxa de Clavegueram — 17/01/2012
Taxa de Clavegueram
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER LA TRAMITACIÓ I L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE LES ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL — 17/01/2012
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER LA TRAMITACIÓ I L'ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE LES ACTIVITATS SOTMESES AL RÈGIM D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL — 17/01/2012
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL
TAXA PER EXPEDICIÓ DE CARTELLS, PLAQUES I DISTINTIUS — 17/01/2012
TAXA PER EXPEDICIÓ DE CARTELLS, PLAQUES I DISTINTIUS