Sou a: Inici / Fitxers / ordenances-14-nov-2011 / ordenances-fiscals

contribucions-especials
impost-sobre-activitats-economiques
impost-sobre-bens-immobles
impost-sobre-construccions-instal2022lacions-i-obres
impost-sobre-l2019increment-de-valor-dels-terrenys-de-naturalesa-urbana
impost-sobre-vehicles-de-traccio-mecanica
ordenanca-fiscal-reguladora-de-les-taxes-per-la-tramitacio-i-latorgament-de-la-llicencia-de-les-activitats-sotmeses-al-regim-dintervencio-integral-de-ladministracio-ambiental
ordenanca-reguladora-dels-preus-publics-d2019emissio-d2019anuncis-per-radio-municipal
preu-public-per-festes-i-actes-ludics
taxa-de-cementiri-municipal
taxa-de-clavegueram
taxa-pel-servei-de-bascula-municipal
taxa-pel-servei-de-vedat-de-caca
taxa-pel-subministrament-d-aigua
taxa-pel-transit-de-bestiar-pels-camins-municipals
taxa-per-al-servei-d2019assistencia-a-la-guarderia-municipal
taxa-per-aprofitament-especial-del-domini-public-local-a-favor-dempreses-explotadores-de-serveis-de-subministraments-dinteres-general
taxa-per-estades-a-la-residencia-municipal-d2019avis-de-juneda
taxa-per-expedicio-de-cartells-plaques-i-distintius
taxa-per-l2019ensenyament-a-la-escola-municipal-de-musica
taxa-per-l2019ocupacio-de-terrenys-d2019us-public-amb-mercaderies-materials-de-construccio-runes-tanques-puntals-estintors-bastides-i-altres-instalb7lacions-analogues
taxa-per-la-conduccio-de-difunts-i-altres-serveis-funeraris
taxa-per-la-instalb7lacio-de-quioscos-en-la-via-publica
taxa-per-la-ocupacio-de-terrenys-d2019us-public-amb-taules-i-cadires-amb-finalitat-lucrativa
taxa-per-la-prestacio-del-servei-de-veu-publica
taxa-per-la-prestacio-dels-serveis-de-cases-de-banys-dutxes-piscines-i-instalb7lacions-analogues
taxa-per-les-ocupacions-del-subsol-el-sol-i-la-volada-de-la-via-publica
taxa-per-llicencia-d2019obertura-d2019establiments
taxa-per-llicencies-urbanistiques
taxa-per-parades-barraques-casetes-de-venda-espectacles-o-atraccions-situats-en-terrenys-d2019us-public-i-industries-de-carrer-i-ambulants-i-rodatge-cinematografic
taxa-per-recollida-d2019escombraries
taxa-per-reproduccio-de-documents-a-les-oficines-municipals
taxa-per-retirada-de-vehicles-abandonats-o-estancionats-defectuosament-o-abusivament-a-la-via-publica
taxa-reguladora-de-les-entrades-de-vehicles-a-traves-de-les-voreres-i-les-reserves-de-via-punlica-per-a-aparcament-carrega-i-descarrega-de-mercaderies-de-qualsevol-mena

Accions del document

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp