Sou a: Inici / Noticies / Obres Urbanització del carrer Anselm Clavé

Obres Urbanització del carrer Anselm Clavé

Anunci de licitació per procediment obert simplificat sumari del contracte d'obres de l'arranjament de la urbanització del carrer Anselm Clavé de Juneda, per un pressupost de 94.999,99 euros

Convocatòria de 18 de gener de 2019

 

Les obres que es contemplen són els treballs de la nova pavimentació i millora del carrer Anselm Clavé de Juneda. La data d'inici prevista de les obres són al 11 de febrer de 2019, amb una durada de 3 mesos. La forma d'adjudicació de contracte serà el procediment obert simplificat sumari, en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula desena.

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva es presentaran, dins del termini de DEU dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant, exclusivament de forma electrònica a través de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de Contractació del Sector Públic/Sistema d'informació equivalent de la Comunitat Autònoma que compleixi amb els requisits de la Disposicions addicionals 16 i 17a de la LCSP posa a la disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi. Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en l’esmentada Plataforma de Contractació del Sector Públic o equivalent de la Comunitat Autònoma.

 

Amb aquesta intervenció el que és vol aconseguir és una millora en el funcionament de la urbanització del carrer, per tant es proposa:
o Aixecament de la vorera existent de panot.
o Actuació sobre part de la calçada on s’ha d’ampliar la nova vorera.
o Col·locació de nous embornals connectats a la xarxa existent de sanejament
per tal de canalitzar les aigües de pluja.
o Nova base per a la nova vorera a realitzar.
o Nova pavimentació de la vorera del Carrer Anselm Clavé.
o Col·locació de mobiliari urbà i enjardinament (nou arbrat) de les voreres.
D’aquesta manera es millora la funcionalitat de les voreres existents, donant més amplitud a les mateixes, i donant així compliment a l’accessibilitat del municipi i la seguretat dels vianants, ja que actualment l’alçada de la vorada en alguns trams de la vorera, es molt alta, segons els estàndards de les normatives a regir.

 

Obres a realitzar:

  • Enderrocs i serveis urbanístics afectats

El projecte contempla l’enderroc i/o demolició de totes aquelles preexistències que no es puguin adequar a les noves necessitats ( com pavimentació actual, vorades existents.....etc, tal i com es descriu en l’apartat dels amidaments del projecte), a més d’aquells necessaris per tal de realitzar les connexions entre la xarxa viària existent i la nova, i per la connexió dels nus elements de serveis de la urbanització amb els preexistents.

  • Vialitat

En la part de la vorera del Carrer Anselm Clavé, es projecta una secció amb un paviment de peces de panot de forma quadrada de 20 x 20 cm, amb formació de nova vorada, de dos tipologies, una de recta, i una de remuntable en zones d’accés de vehicles, i rigola perimetral, d’acord amb detalls documentació gràfica.

  • Aigües pluvials

La xarxa existent és la que rebrà les aigües noves de la urbanització del projecte. Com objectiu principal s’ha intentat donar una molt bona recollida de les aigües pluvials i també s’ha intentat recollir l’aigua en el llocs on es podria donar estancament per la geometria del carrer. Es col·locaran el nombre d’embornals suficients per tal de facilitar la recollida i aquests es connectaran a la xarxa existent. Els embornals disposaran d’una amplada interior igual a 30 cm i disposaran d’una pendent interior en solera que permeti conduir les aigües cap al tub de sortida.

  • Enllumenat públic

Es mantindrà l’enllumenat públic existent en el Carrer Anselm Clavé.

  • Mobiliari urbà

Es col·locarà mobiliari urbà, papereres o bancs seguint les prescripcions de l’Ajuntament de Juneda i especificats en la documentació gràfica i pressupost.

  • Enjardinament i instal·lació del reg

Si que es preveu enjardinament en la zona del carrer, amb nou arbrat.

  • Estudi de gestió de residus

 

Accions del document

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp