Sou a: Inici / T'interessa / AJUTS EXTRAORDINARIS PER A L’ANY 2020 PER AL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES

AJUTS EXTRAORDINARIS PER A L’ANY 2020 PER AL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES

Preguntes freqüents en relació a la normativa que regula aquests ajuts extraordinaris per al 2020, per al manteniment de l'ocupació

  Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC)

 

 PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

 

AJUTS EXTRAORDINARIS PER A L’ANY 2020 PER AL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES

 

Normativa reguladora:

 

Capítol IV del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (DOGC núm. 8128, de 07.05.2020).

 

RESOLUCIÓ TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts extraordinaris per a l’any 2020 per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes (DOGC núm. 8189, de 30.07.2020).

 

1. OBJECTIU

L’objecte d’aquesta subvenció és el manteniment de l’ocupació de les persones contractades en microempreses i persones treballadores autònomes que estiguessin formant part de la seva plantilla en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma (14 de març de 2020) i l’hagin mantingut durant el període de suspensió de l’activitat empresarial provocada per l’estat d’alarma.

 

-       Quins elements ha de tenir en compte l’empresa per complir amb els requisits de la sol·licitud? 

 • Es comptabilitzaran les persones treballadores que estiguessin formant part de la seva plantilla en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma (14 de març de 2020) i l’hagin mantingut durant el període de suspensió de l’activitat empresarial provocada per l’estat d’alarma. 
 • Les persones han d’estar contractades en qualsevol modalitat contractual i una jornada igual o superior al 50%. 
 • Per determinar la quantia de l’ajut, es comptabilitzarà un màxim de 3 persones de la plantilla contractades, per empresa. 
 • Per tal que l’actuació sigui subvencionable, l’empresa ha de mantenir el 100% la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l’estat d’alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut
 • Les baixes voluntàries de les persones treballadores (tan si l’empresa les ha pogut substituir com si no), quan el contracte s'extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari (reconegut procedent), la dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa del treballador ni per la fi de la crida de les persones amb contracte fix discontinu, (quan aquest no suposi un acomiadament sinó la seva interrupció) o per expiració del temps convingut o realització de l'obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova seran considerades plantilla a efectes de compliment de l’objecte de la subvenció.

 

2. EMPRESES BENEFICIÀRIES     

  

-          Quins requisits ha de tenir l’empresa per ser beneficiària de l’ajut? 

 • Ser una microempresa o persona treballadora autònoma (fins a 10 treballadors/es i facturació anual inferior als 2 milions d’euros). S’inclouen les societats mercantils, les societats cooperatives, les societats laborals, les societats civils privades i les comunitats de béns que ocupin fins a 10 persones treballadores.
 • Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya. 

El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant la declaració responsable que inclou la sol·licitud de la subvenció.

 

-          Quin són els motius pels quals puc sol·licitar l’ajut? 

Haver suspès l’activitat. S’entendrà com a suspensió d’activitat els supòsits següents: 

 • La suspensió de l’obertura de tots aquells establiments indicats a l’article 10 i l’ Annex del Reial Decret 463/2020, de 14 de març , i qualsevol altre normativa que l’afecti que es pugui aprovar amb posterioritat.

No sabeu el vostre Codi de Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE)? El podeu buscar aquí

o bé, 

 • La suspensió d’activitat com a conseqüència d’haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació entre el 14 de març de 2020 i el 21 de juny de 2020, en comparació amb el mateix període de l'any anterior.
 • En el cas de persones treballadores autònomes o microempreses amb una antiguitat inferior a 1 any la comparació s’haurà de realitzar fent la mitjana dels resultats mensuals des de l'alta al RETA o a una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu en el cas de les persones autònomes o inscripció.

 

-          Com sé si la meva empresa està dins els CNAE’s? 

Pots veure els CNAE’s indicats a l’article 10 i l’ Annex del Reial Decret 463/2020, de 14 de març a l’Annex 1 d’aquest document.

      

-          Quins és el còmput màxim de persones treballadores que pot tenir l’empresa per sol·licitar la subvenció?

Serà fins a 10 treballadors, a més de tenir una facturació inferior a 2 milions d’euros.

 

-          Sóc una empresa que tinc tres persones treballadores. Una d’elles amb jornada al 80% i dos d’elles amb jornada del 40%. Quins efectes tindrà? 

A efectes de comptabilitzar número de persones treballadores per al còmput de la quantia, només tindrà en compte una d’elles (les que tenen una jornada laboral superior al 50%). 

A efectes de la obligatorietat de manteniment de la plantilla durant els 12 mesos, es tindran en compte les tres.

 

-          Puc sol·licitar aquesta subvenció si no he fet cap Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)?

, haver fet un ERTO o no, no condiciona cap dels requisits per aquest ajut. Es tindran en compte els requisits que marquen els articles 3 i 4 de la Resolució.

 

-          Quina data he de tenir en compte respecte l’obligatorietat d’estar donat d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), com a persona treballadora autònoma, o bé la data de la constitució legal de l’empresa?

Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu en el cas de les persones autònomes en el cas de les persones autònomes i estar legalment constituïda en el cas de les microempreses, abans del 14 de març de 2020, data de la declaració de l’estat d’alarma.

 

-          Si som una societat civil privada (SCP) i som tres persones sòcies, puc incloure dos socis/sòcies com a treballadors/es?

No, les persones que es tenen en compte per a la subvenció són les persones treballadores no sòcies. És a dir, persones amb un contracte de treball i donades d'alta al Règim General de la Seguretat Social.

  

-          Si som una cooperativa i som tres persones sòcies, puc incloure dos socis/sòcies com a treballadors/es?

No, les persones que es tenen en compte per a la subvenció són les persones treballadores no sòcies. És a dir, persones amb un contracte de treball i donades d'alta al Règim General de la Seguretat Social.

  

-          Quina data tindré en compte per saber el número total de persones treballadores en plantilla? 

Per tal que l’actuació sigui subvencionable, les entitats beneficiàries han de mantenir el 100% la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l’estat d’alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut.

Per tant, la data serà el número de treballadors/es contractats/des a data de 14 de març.

 

-          Pot una empresa amb diferents codis de compte de cotització (CCC) sol·licitar l’ajut per un dels centres de treball? Què ha de tenir en compte?

Si, una empresa que sota el mateix NIF té diferents codis de compte de cotització pot sol·licitar l’ajut per aquell centre de treball (sempre i quan l’esmentat centre compleixi amb els requisits que marca la convocatòria). Ha de tenir en compte que només el podrà sol·licitar per a un centre, es a dir, una sol·licitud per NIF.

                      

3.  SOL·LICITUD    

  

-          Com s’han de formalitzar la sol·licituds, els tràmits associats a la mateixa i la justificació? 

Tots els tràmits s’han de formalitzar electrònicament. Les indicacions estan disponibles l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), concretament buscant el tràmit Programa d’Incentius al manteniment de la contractació en microempreses i persones treballadores autònomes en el cercador de Tràmits Gencat. També es pot trobar informació a la pàgina web del SOC (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/).

 

Enllaç al tràmit de la “Sol·licitud de subvenció”: http://gestio.web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Incentius-manteniment- contractacio?gestioSite=web&   disableDirectEdit=true&category=&temesNom=Treball&moda=1

 

Enllaç al tràmit “Aportar documentació” és el següent: http://gestio.web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Incentius-manteniment- contractacio?gestioSite=web&   disableDirectEdit=true&category=&temesNom=Treball&moda=2

 

-          Què es necessita per presentar la documentació electrònicament? 

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l’entitat o el seu representant legal disposi d'un certificat digital qualificat vàlid i vigent. Així mateix, s'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament, s'admeten els que es consideren a l'apartat 6.2 del Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

 

Per a persones físiques (autònoms): 

a)    Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do).

b)    Certificat del DNI electrònic.

c)    Certificat idCAT-Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://idcatmobil.seu.cat/).

  

Per a persones jurídiques (microempreses): 

Certificats reconeguts o qualificats emesos a una persona jurídica custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa indicada en el certificat. 

Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que declara representar una persona jurídica són: 

a)    Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do).

b)    Certificat del DNI electrònic.

 

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció “Com tramitar en línia“ de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

 

-          Com faig el seguiment dels tràmits durant la subvenció? 

Els sol·licitants poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud a l'espai “La meva carpeta” de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, (http://seu.gencat.cat) o a través de l'espai “La meva carpeta” de la Web del SOC (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici).

  

-          Quina documentació necessito per fer la sol·licitud? 

 • Una memòria explicativa d’acord amb el model normalitzat (La Relació de les persones de la plantilla) amb la identificació de les persones treballadores, les dades del centre de treball i l’activitat subvencionable.
 • Documentació que certifiqui la representativitat de la persona que presenta la sol·licitud en el cas que aquesta no quedi acreditada.
  • En cas de professionals col·legiats, han de presentar document original de la seva alta a la mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms (RETA).
  • En cas de societats civils privades (SCP), còpia de l’escriptura pública o contracte de constitució.

  

-          Quin és el procediment de concessió? 

El procediment és el de concurrència no competitiva, les sol·licituds s’instruiran en ordre de presentació i fins l’exhauriment de presentació. En el cas de que s’hagi de demanar a l’empresa per manca o esmena de la documentació aportada es perdrà l’ordre i la presentació d’aquesta documentació tornarà a determinar el seu lloc en l’ordre.

 

-          En quin moment he d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat i les obligacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social?

En tot moment però, especialment, en el moment de la presentació sol·licitud, abans de la resolució d’atorgament i prèviament a cadascun dels pagaments.

 

-          Què passa si he demanat una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social?

Les persones o entitats sol·licitants que ho hagin negociat, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial, juntament amb la sol·licitud.

                       

4. SUBVENCIÓ    

 

-          Quina és la quantia de la subvenció? 

És un mòdul econòmic de 4.369,05€ (50% del SMI per a 6 mesos més un 31,4%) per persona treballadora de la plantilla, amb un màxim de tres persones treballadores (és a dir, com a màxim, 13.107,15€ per empresa).

 

-          Sóc una empresa que tinc 7 treballadors i m’he vist obligat a suspendre la meva activitat, quin seria el número de treballadors màxim subvencionable? 

El número màxim de treballadors subvencionables seran 3, independentment del total de treballadors afectats pel motiu de la suspensió.

 

-          Quin és el termini màxim per emetre i notificar la resolució?

El termini és de 3 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. L’empresa rebrà un correu electrònic o missatge curt a la bústia o el telèfon indicat del dipòsit de la notificació, disposeu de 10 dies naturals per a la seva visualització o rebuig, si transcorreguts aquets dies no heu accedit s’entendrà rebutjada. 

En el cas que no es notifiqui en el termini indicat (3 mesos) s’entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada.

 

-          Què implica el requeriment d’alguna documentació?

En el cas de que s’hagi de demanar a l’empresa per manca o esmena de la documentació aportada es perdrà l’ordre de prelació per a la resolució d’atorgament i la presentació d’aquesta documentació tornarà a determinar el seu lloc en l’ordre.

 

-          Com sabré si he rebut alguna notificació electrònica?

Totes les notificacions electròniques tenen valor jurídic, per tant, l'interessat tindrà la obligació d’anar consultant la seva bústia electrònica https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en- linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/index.html

 

-          Què és molt important a tenir en compte amb les notificacions electròniques? 

L’empresa rebrà un correu electrònic o missatge curt a la bústia o el telèfon indicat del dipòsit de la notificació, disposeu de 10 dies naturals per a la seva visualització o rebuig, si transcorreguts aquets dies no heu accedit s’entendrà rebutjada.

 

-          A partir de la data d’acceptació de la notificació, quin termini tinc per presentar la documentació que s’hagi d’esmenar? 

10 dies hàbils (de dilluns a divendres, exclosos: dissabtes, diumenges i festius). 

La manca d’esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ comporta el desistiment de la sol·licitud.

 

-          Com s’efectuarà el pagament? 

Amb una bestreta del 90% de l’import de la subvenció que es realitzarà amb la resolució d’atorgament i el 10% restant un cop justificada

 

-          Sóc una entitat beneficiaria que he rebut la resolució d’atorgament. He de fer algun tràmit mes?

Per al compliment de les mesures preventives, les entitats beneficiaries hauran de presentar declaració responsable d’acord amb el model normalitzat disponible al Catàleg d’impresos del SOC.

(https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA- 390-00.pdf), indicant el compromís de dur a terme les mesures corresponents del detall d'actuacions previstes en l'apartat I del document de les recomanacions esmentades a l’article 29 de la resolució.

Si a més, l’import atorgat és superior a 10.000 euros, un cop rebuda la resolució d’atorgament, caldrà aportar una declaració comunicant la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques, d’acord amb el que s’estableix a l’article

15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

S’ha de complimentar la comunicació a les persones treballadores conforme el manteniment del seu contracte està cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE), d’acord amb el model normalitzat. (enllaçar)

 

-          Què passa si l’empresa no compleix amb el manteniment de la plantilla durant 12 mesos?

Es reduirà la quantia de l’ajut en la mateixa proporció al nombre de dies globals de tota la plantilla en que no s’ha mantingut aquest compromís.

 

-          Què passa si es redueix la jornada laboral d’algun/a treballador/a per sota del 50% durant els 12 mesos de manteniment de l’ocupació?

Es produiria una revocació parcial en proporció a la reducció de jornada d’aquesta/es persones.

 

-          Aquest ajut és compatible amb d’altres? 

Sí, aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics o privats. L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que superi els costos laborals de cada treballador o treballadora.

 

-          Si durant el període dels 12 mesos de la obligatorietat de manteniment de la plantilla, tinc una persona treballadora amb baixa voluntària, em penalitzarà?

Les baixes voluntàries seran considerades plantilla a efectes de compliment de l’objecte de la subvenció. Per tant, no es penalitzaran així com tampoc es penalitzaran les altres causes contemplades a l’article 2.4 de la Resolució: 

Els supòsits en que la relació contractual s'extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan un o altre sigui declarat o reconegut procedent, la dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa del treballador ni per fi de la crida de les persones amb contracte fix discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó la seva interrupció o per expiració del temps convingut o realització de l'obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova seran considerades plantilla a efectes de compliment de l’objecte de la subvenció.

 

-          Pot l’empresa renunciar a la subvenció? 

Sí, l’empresa pot renunciar per causes justificades, totalment o parcialment, amb un escrit motivat dirigit a l’òrgan que va concedir la subvenció.

 

-          S’ha de publicitar l’atorgament de la subvenció? 

Donar publicitat al caràcter públic del finançament del Programa: En totes les mesures d’informació i/o comunicació que realitzi l’entitat beneficiària s’ha d’incloure l’emblema del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu. 

Els logotips i les seves normes d’ús, així com la normativa de col·laboració i coexistència d’identificacions, es troben recollides en l’apartat descàrregues del Programa d’Identificació Visual (PIV) en l’adreça http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici o al següent enllaç del web del SOC:             https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/el-servei-public-docupacio-de- catalunya_soc/imatge-corporativa

  

-          Pel que fa a la custòdia de la documentació, què he de tenir en compte? 

 • Contractes de treball de les persones que formen part de la plantilla.
 • Còpia de la Comunicació a les persones treballadores conforme el manteniment del seu contracte està cofinançat pel FSE, d’acord amb el model normalitzat. Trobareu el document al catàleg d’impresos del SOC, a l’apartat “Ocupació”, subapartat “Convocatòria microempreses” al següent enllaç: https://treball.gencat.cat/ca/informacio/formularis_documents/impresos_departament/

 

5. JUSTIFICACIÓ                       

 

-          Com i quan hauré de justificar el manteniment de la plantilla, durant els 12 mesos, i que ha d’incloure?

Un cop exhaurits els 12 mesos, en un termini de 2 mesos l’entitat beneficiaria ha de presentar una memòria que inclourà un document amb la relació de totes les persones treballadores i justificar, d’aquesta manera, el manteniment de la plantilla en relació al document que va presentar amb la sol·licitud de l’ajut. Aquestes dades seran certificades per l’òrgan competent del SOC.

A més:

 • Si escau, una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. 
 • Si escau, carta de pagament de reintegrament de la subvenció en el supòsit de fons públics percebuts com a bestreta i no aplicats a l'objecte subvencionable, així com dels interessos que se'n derivin.

  

-          Quines obligacions tinc com a entitat beneficiària d’una subvenció pública? 

 • Conservar els justificants cinc anys.
 • Notificar els canvis que es poder ocasionar durant el període subvencionable i les altres possibles fonts de finançament per a la mateixa finalitat.
 • Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat les persones beneficiàries, i que es detallen a la Resolució.

 

-          A partir de quina data he de començar a comptabilitzar el període dels 12 mesos obligatoris per al manteniment de la plantilla?

A partir del dia següent a la notificació de la resolució d’atorgament.

  

 • Presentació sol·licitud: L’endemà de la publicació de la convocatòria i fins al 30 de setembre

 •  Notificació de la resolució: 3 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud
 • Termini d’execució: s’inicia l’endemà de la notificació de l’atorgament i tindrà una durada de 12 mesos
 • Termini de la justificació: 2 mesos des de la finalització període subvencionable (12 mesos des de l’atorgament)

 

ANNEX 1 – CNAE’S AFECTATS                                                                                       

 

CNAE

TITOL

4511

Venda d’automòbils i vehicles de motor lleugers

4519

Venda d’altres vehicles de motor

4532

Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor

4719

Un altre comerç al detall a establiments no   especialitzats

4751

Comerç al detall de tèxtils a establiments   especialitzats

4752

Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre   a establiments especialitzats

 

4753

Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i   sòls a establiments especialitzats

4754

Comerç al   detall d’aparells electrodomèstics a establiments especialitzats

 

4759

Comerç al   detall de mobles, aparells d’il·luminació i altres articles d’ús domèstic a   establiments especialitzats

4761

Comerç al detall de llibres a establiments   especialitzats

4763

Comerç al detall d’enregistraments de música i vídeo a establiments   especialitzats

4764

Comerç al   detall d’articles esportius a establiments especialitzats

4765

Comerç al   detall de jocs i joguines a establiments especialitzats

4771

Comerç al detall de peces de vestir a   establiments especialitzats

4772

Comerç al detall de calçat i articles de cuir a   establiments especialitzats

4777

Comerç al   detall d’articles de rellotgeria i joieria a establiments especialitzats

4778

Un altre comerç al detall d’articles nous a establiments especialitzats

4779

Comerç al detall d’articles de segona mà a establiments especialitzats

 

4782

Comerç al detall de   productes tèxtils, peces de vestir i calçat a llocs de venda i mercats   ambulants

4789

Comerç al detall d’altres productes a llocs de   venda i mercats ambulants

5610

Restaurants   i llocs de menjars

5621

Provisió   de menjars preparats per a esdeveniments

5630

Establiments   de begudes

5914

Activitats   d’exhibició cinematogràfica

7911

Activitats de les agències de viatges

9001

Arts   escèniques

9004

Gestió de   sales d’espectacles

9102

Activitats   de museus

9103

Gestió de llocs i edificis històrics

9104

Activitats dels   jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals

9105

Activitats de   biblioteques

9106

Activitats   arxius

9200

Activitats de jocs d’atzar i apostes

9311

Gestió   d’instal·lacions esportives

9312

Activitats   dels clubs esportius

9313

Activitats dels   gimnasos

9319

Altres   activitats esportives

9321

Activitats   dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics

9329

Altres   activitats recreatives i d’entreteniment

  9602   Perruqueria i altres tractaments de bellesa

                                

 

ANNEX 2 – EXEMPLES                                                                                       

 

SITUACIÓ A- EMPRESA QUE HA VIST SUSPESA LA SEVA ACTIVITAT

 

La Teresa té una cafeteria amb sis persones treballadores. Tres d’elles estan a jornada complerta i 2 d’elles a mitja jornada i una al 40% de la jornada. No s’ha fet cap ERTO. Sol·licita l’ajut en data 15 de juny, però en data 1 de juliol rep un requeriment perquè li manca aportar una documentació. Finalment rep la resolució d’atorgament el dia 1 d’agost.

PEL QUE FA A L’ERTO: 

El fet que l’empresa, hagi pogut fer o no un ERTO, no condiciona en cap dels requisits d’aquest ajut.

  

TERMINI PEL REQUERIMENT:

 La Teresa podrà aportar la documentació requerida fins els dia 15 de juliol (10 dies hàbils). 

Si l’empresa no visualitza, rebutja o no respon a la notificació del requeriment en el deu dies esmentats, comporta que desisteix de la sol·licitud.

 

PEL QUE FA A LA QUANTIA

L’empresa, si compleix amb tots els requisits, rebrà una subvenció de 13.107,15€ (4.369,05€ per treballadores que és el número màxim. D’aquests rebrà el 90%, es a dir, 11.796.43€ que s’ordenarà en el moment de l’atorgament i el 10% restant, 1.310,72€, que s’ordenarà en el moment de la justificació final.

Si una altra empresa amb les mateixes característiques tingués tres persones treballadores (a més del 50% de la jornada totes) rebria la mateixa quantitat d’atorgament; en canvi, si té una persona treballadora rebrà 4.369,05€ i si en té dues, 8.738,10€.

 

PEL QUE FA ALS TRÀMITS QUE HA DE FER UNA VEGADA REP L’ATORGAMENT: 

L’empresa ha de presentar la declaració responsable del compliment de les mesures preventives i com que l’import és superior als 10.000 euros, la declaració comunicant la informació relativa a les retribucions dels òrgans de  direcció o administració.

  

PEL QUE FA AL MANTENIMENT DE LA PLANTILLA:           

Si l’atorgament té data d’1 d’agost de 2020, la Teresa haurà de mantenir a les sis persones de la plantilla (que tenia el 14 de març de 2020) fins a l’1 d’agost de 2021.

Un cop finalitzat el període subvencionable (12 mesos), l’empresa disposarà de 2 mesos per presentar la justificació del manteniment de la plantilla. Per tant, tindrà de termini fins l’1 d’octubre.

 

SITUACIÓ B- EMPRESA QUE HA PATIT UNA REDUCCIÓ DE MÉS DEL 75% DE LA FACTURACIÓ

La Judit té una empresa d’alimentació que tot i no haver tingut la obligatorietat de tancar el negoci ha patit una reducció de més del 75% de la facturació. Té 10 treballadors, tots ells a jornada complerta però 4 d’ells han estat amb un ERTO. Presenta la sol·licitud en data 28 de juliol i el dia 1 de setembre rep la notificació de la resolució d’atorgament.

ERTO NO CONDICIONA

 

Com ha de calcular la reducció del 75% de la facturació? 

Ha de calcular la facturació des de 14 de març al 21 de juny de 2020 i comparar-ho amb el mateix període de l’any anterior.

 

Quina subvenció rep si tota la documentació entrada és correcta? 

La subvenció serà de 13.107,15€, amb l’atorgament rebrà el 90% i el 10% amb la justificació. PEL QUE FA AL MANTENIMENT DE LA PLANTILLA:

Si l’atorgament té data d’1 de setembre de 2020, la Teresa haurà de mantenir a les sis persones de la plantilla (que tenia el 14 de març de 2020) fins a l’1 de setembre  de 2021.

Un cop finalitzat el període subvencionable (12 mesos), l’empresa disposarà de 2 mesos per presentar la justificació del manteniment de la plantilla. Per tant, tindrà de termini fins l’1 de novembre de 2021.

  

Nota: Aquest document és de suport informatiu i no pot entrar en contradicció amb la convocatòria que, en cas de dubte, sempre prevaldrà.

  

Juliol de 2020

Accions del document

 • Facebook
 • Twitter
 • Whatsapp