Sou a: Inici / T'interessa / Oferta de treball

Oferta de treball

Procés de selecció a través del servei d'ocupació de Catalunya i de l'Institut Municipal d'Ocupació Lloc de treball: auxiliar administratiu/va Destinació: Complex Cultural

Exp. 392/2020

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

 

Part expositiva:

Vista la necessitat de tramitar un procediment d’urgència per a la contractació
d’un/a auxiliar administratiu/va destinat al Complex Cultural grup C2, en la
modalitat de contracte de relleu i en règim de personal laboral temporal, per la
realització de tasques d ́atenció telefònica i presencial al ciutadà, suport a les
entitats municipals, gestionar l ́espai del complex i en definitiva donar suport a la
regidoria de cultura.

 

Fonaments de dret:


L’article 16 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals, preveu la possibilitat de contractar fora de la
relació de llocs de treball en el cas de treballs de temporada, amb caràcter no
habitual o per a tasques específiques de caràcter temporal, amb jornada completa o
parcial.


El Decret estableix en el seu article 22 que en casos de màxima urgència es pot
contractar directament el personal laboral per a treballs concrets, donant compte al
Ple a la primera sessió que tingui i efectuant les publicacions previstes en el mateix
precepte.


Per tant, en coherència amb la relació de fets exposada i el dret que és d’aplicació, i
vist l’informe emès per secretaria – intervenció en relació al compliment dels
requisits i a l’existència de consignació pressupostària.


En ús de les facultats que m’atorga la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, RDL 781/1986 de 18 d’abril, que aprovà el text refós de les

 

disposicions legals vigents en matèria de règim local, i Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim local de
Catalunya,


RESOLC:


Primer.- Presentar la sol·licitud d’oferta de treball al Servei d’Ocupació de
Catalunya i a l ́Institut Municipal d ́Ocupació definint el perfil del candidat/a a
contractar i sol·licitant la presentació de candidats/es adients a la feina.

 

Segon.- Aprovar la següent proposta de baremació de mèrits:


A) MÈRITS


1.-

a) Experiència a l’Administració Pública o en una plaça d’igual o similar categoria
desenvolupant tasques pròpies de la plaça que es pretén ocupar (tasques d’atenció
telefònica i presencial, gestionar sales i agendes, tasques de promoció, publicitat,
disseny gràfic, il·lustració... en definitiva tasques relacionades amb la promoció de la
cultura).
Es valorarà 0,10 punts per mes complert treballat fins a un màxim de 4 punts.


b) Experiència a l’empresa privada desenvolupant tasques pròpies de la plaça que es
pretén ocupar (tasques d’atenció telefònica i presencial, gestionar sales i agendes,
tasques de promoció, publicitat, disseny gràfic, il·lustració... en definitiva tasques
relacionades amb la promoció de la cultura).
Es valorarà 0,05 punts per mes complert treballat fins a un màxim de 2 punts.


2.- Cursos de formació directament relacionats amb la plaça a proveir, d’acord amb
l’escala següent:

 

 Per cursos de durada inferior a 25 hores: 0,30 punts
 Per cursos de 26 a 50 hores: 0,50 punts
 Per cursos de 51 a 100 hores: 0,70 punts
 Per cursos de més de 100 hores: 1,00 punts

Només es valoraran cursos, seminaris i/o jornades posteriors a 1 de gener de 2007.

Fins a un màxim de 2 punts.

 

3.- Altres titulacions.-


S’exigeix el títol de graduat escolar o ESO. Les titulacions superiors es valoraran
d’acord amb el següent detall:


 Titulació universitària: 0,5 punt
 Batxillerat: 0,5 punt
 Cicle formatiu de grau mig: 1 punt.
 Cicle formatiu de grau superior: 2 punts
 ACTIC mig: 0,5 punt
 ACTIC superior: 1 punt

 

4.-Per altres mèrits de lliure apreciació per part del l’ajuntament,
d’acord amb la documentació aportada pels aspirants.

Es valorarà fins a un màxim de 1,50 punts.


B) Entrevista:
Es procedirà a la realització d’una entrevista personal amb l’objectiu de copsar la
idoneïtat dels candidats per l’ocupació del lloc de treball.
L’entrevista es facultativa a criteri de la corporació municipal. En cas que s’opti per
realitzar-la s’haurà d’entrevistar als 5 primers aspirants. Es valorarà amb un màxim de 4
punts.

 

Tercer.- Les sol·licituds s’hauran d’adreçar al SOC (Lleida) i/o a l ́IMO com a
demandants d’ocupació o bé millora professional.
No s’admetrà cap sol·licitud presencial o telemàtica a l’Ajuntament de Juneda


Quart. Publicar la convocatòria als efectes d’assegurar el compliment del principi
de publicitat en la contractació, l’oferta de treball a la web de l’Ajuntament


Cinquè.- Donar compte d'aquest decret al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió
que se celebri.

 

Antoni Villas Miranda

Alcalde

 

Accions del document

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp