Anunci aprovació inicial

Anunci de l'aprovació inicial del projecte, que se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar des de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Accions del document

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp