Sou a: Inici / Noticies / Aprovació inicial projecte

Aprovació inicial projecte

Aprovació inicial modificació projecte sector Bàscula-Escorxador

ANUNCI

 

Aprovada inicialment la modificació del projecte de “Reparcel·lació voluntària per Compensació Bàsica de l’àmbit de gestió conjunta Pla de Millora Urbana de la Bàscula  i Pla Parcial de l’Escorxador, Sector BASCULA-EXCORXADOR de Juneda” per Resolució d’Alcaldia de data 17 de novembre de 2020, de conformitat amb l’art. 119,2,c) del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, es sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, un diari de premsa periòdica i tauler d’anuncis (e-tauler) i a la web de l’Ajuntament .

 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat a les dependències municipals perquè es formulin al.legacions que s’estimin pertinents.

 

La iniciació de l’expedient de Reparcel.lació esmentat, implica, de conformitat amb l’art. 73 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , la suspensió de les llicències de parcel.lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions d’instal.lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.

 

 

Antoni Villas Miranda

Alcalde

 

Juneda, 17 de novembre de 2020

 

Accions del document

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp