Sou a: Inici / Noticies / Concurs neteja

Concurs neteja

Acta tribunal 2a fase oposició i concurs

Expedient núm.: 718/2021

 

 

ACTA DEL TRIBUNAL REALITZACIÓ PROVA PRÀCTICA FASE OPOSICIÓ I VALORACIÓ DE MÈRITS FASE CONCURS I CREACIÓ BORSA DE TREBALL.

 

Reunits el dia 31 de març de 2022 a les 10:45 hores, els membres integrants del Tribunal, que es constitueix per realitzar la segona prova de la fase d’oposició, prova pràctica i seguidament procedir a la valoració de mèrits dels aspirants, fase de concurs, per proveir els dos llocs de treball de peó de neteja d’edificis municipals.

Del resultat d’aquest procés en sorgirà la creació d’una borsa de treball, d’acord amb la base dotzena de les bases generals de la convocatòria.

Els membres del tribunal són:

        

   
                                                                         
     

President

     
     

Mar Closa Teruel,       Secretària Interventora de l’Ajuntament de Juneda

     
     

Vocal 1

     
     

Alba Ros Gorné,       Designada per L’escola d’Administració pública (St de Trànsit a Lleida, Departament d’Interior)

     
     

Vocal 2

     
     

Raimunda Rosinach       Mitjans, Tècnic mig funcionari de l’Ajuntament de Juneda

     
   

 

      

 

Actua com a secretari del Tribunal la Sra. Raimunda Rosinach Mitjans, Vocal funcionari de la Corporació.

Aquesta segona prova es realitza a les 11 hores, a la planta baixa de l’edifici de l’Escola de Música, situat al Carrer Doctor Cornudella, núm. 2 de Juneda.

Actuen com a assessores del tribunal en la prova pràctica, la Sra. Pilar Vidal Molina i la Sra. Montse Rodriguez Cuadrado, supervisores del servei de neteja de la Residència municipal de Juneda.

S’inicia l’acte deixant constància de la puntuació obtinguda en la 1a. prova de la fase d’oposició,

prova teòrica, realitzada el dia 17 de març de 2022, que és la següent:

 

DNI

PUNTUACIÓ

40890594K

10 PUNTS

78079022W

10 PUNTS

78073262S

10 PUNTS

78086172E

7 PUNTS

X882633S

8 PUNTS

 

Es procedeix a realitzar la 2a. prova de la fase d’oposició, prova pràctica, que consisteix a desenvolupar tasques de neteja a l’Escola municipal de música. D’acord amb la base vuitena, la prova té assignada una puntuació màxima de 20 punts i per superar-la s’ha d’assolir la puntuació mínima de 10 punts.

En primer lloc es procedeix a fer un sorteig (previst al punt vuitè de les bases de la convocatòria) per determinar la primera persona aspirant a realitzar la prova, i un cop determinada, es segueix amb l’ordre alfabètic de la llista dels aspirants.

El sorteig determina que el primer aspirant és el que ostenta el DNI 40890594K, i els altres són cridats alfabèticament.

Els aspirants han de procedir a netejar una aula de l’escola de música i un lavabo de l’equipament municipal. Se’ls prové de tota classe d’estris de neteja i se’ls avalua d’acord amb els paràmetres fixats per les dues persones expertes, les quals elaboren el següent quadre d’observacions en relació a la prova practicada:

 

 

40890594K

 

PUNTS POSITIUS

PUNTS NEGATIUS

ÚS DE GUANTS PER MANIPULAR PRODUCTES

ÚS DEL MATEIX PRODUCTE PER TOTES LES   SUPERFÍCIES

CANVIAR BAIETA I ESBANDIR

TREURE PARCIALMENT POLS DE LA SALA   (deixant-se

objectes)

TREBALLAR DE FORMA RÀPIDA I HÀBIL

NO VENTILAR ESTANÇA

 

NETEJAR DE BRUT A NET AL LAVABO

 

 

78079022W

 

PUNTS POSITIUS

PUNTS NEGATIUS

COL·LOCACIÓ D´EPIS

BARREJAR PRODUCTES QUÍMICS INCOMPATIBLES   (perill

d'intoxicació)

RETIRAR MOBILIARI PER ESCOMBRAR

NETEJAR DE BRUT A NET (amb un tros de   paper secamans)

 

 

78073262S

 

PUNTS POSITIUS                                                                                                PUNTS NEGATIUS

REALITZAR CORRECTAMENT TASQUES ESCOMANADES

REVISAR PRODUCTES A L'INICI I A LA   FINALITZACIÓ DE LA PROVA

RECOLLIR CORRECTAMENT ELS PRODUCTES, EN FINALITZAR PROVA

ÚS CORRECTE DE PRODUCTES

NETEJAR SÒCOLS

VENTILAR SALA

 

 

78086172E

 

PUNTS POSITIUS

PUNTS NEGATIUS

NETEJAR PANYS LLUM

NO VENTILAR ESTANÇA

REVISAR PAPERERES

NETEJAR DE BRUT   A NET: INICIAR LA PROVA NETEJANT EL TERRA I DES DE L'EXTERIOR FINS A   L'INTERIOR

NETEJAR PENJADORS ROBA

AL WC, FER SERVIR LA MATEIXA BAIETA EN   TOT MOMENT

EN ACAVAR LA PROVA, RECOLLIR   CORRECTAMENT ELS PRODUCTES

NO ESBANDIR BAIETA AL CANVIAR DE ZONA

 

                       

    
    

UTILITZAR      EL MATEIX PRODUCTE PER

    

TOTES LES SUPERFICIES, SENSE OBSERVAR      DOSIFICACIONS NI USOS RECOMANATS

    
    

                          

    
    

NO UTILITZAR EPIS (guants,bata) PER

    

MANIPULAR      PRODUCTES AGRESSIUS

    

(amoníac)

    
    

                          

 

X8826334S

PUNTS POSITIUS                                                                                     PUNTS NEGATIUS

REALITZAR CORRECTAMENT TASQUES ENCOMANADES

REVISAR PRODUCTES A L'INICI I A LA   FINALITZACIÓ DE LA PROVA

RECOLLIR CORRECTAMENT ELS PRODUCTES, EN FINALITZAR PROVA

ÚS CORRECTE DE PRODUCTES

NETEJAR SÒCOLS

VENTILAR SALA

 

 

A la vista del resultat de la prova practicada, la puntuació obtinguda és la següent:

 

DNI

PUNTUACIÓ

40890594K

15 PUNTS

78079022W

8 PUNTS

78073262S

20 PUNTS

78086172E

12 PUNTS

 

X882633S

20 PUNTS

 

 

Atès que la puntuació mínima requerida per superar aquesta prova és de 10 punts, queda

exclosa del procés selectiu l’aspirant amb DNI 78079022W, al no superar la qualificació exigida.

Acte seguit es procedeix a la valoració dels mèrits dels aspirants que han superat la fase d’oposició, d’acord el que estableix la base Octava, C de les bases reguladores de la convocatòria i que són els següents:

 

 

a) Experiència professional: (fins a un màxim de 7 punts)

Per experiència professional com personal al   servei d'una Administració pública, amb independència de la vinculació   jurídica laboral o administrativa, amb funcions pròpies del lloc de treball a   cobrir.

0,15 per cada mes complet de servei en   llocs de treball similars-

Per experiència professional en el sector privat   i/o com autònom, amb funcions pròpies del lloc de treball a cobrir.

0,08   punts per cada mes complet treballat

En cas de contradicció entre les dates d’inici finalització que constin en els diferents documents aportats per l’aspirant, prevaldrà la que figuri a l’informe de vida laboral.

 

 

b) Formació complementària (fins a un màxim, d’1 punt)

Per disposar del títol de graduat en ESO

0,50   punts.

Per disposar de CFGM o equivalent

1 punt.

           

   
                                                                                                                                                 
     

b) Cursos de formació i perfeccionament       (fins a un màxim de 1,5 punts)

     

Es valora l’assistència       a cursos, jornades i seminaris de formació, especialització o       perfeccionament relacionats amb el lloc de treball que es convoca,       d’acord amb l’escala següent:

     
     

 

     
     

Jornades o cursos de 5 a 10 hores

     
     

0,05 punts

     
     

Jornades o cursos d’11 a 20 hores

     
     

0,15 punts

     
     

Jornades o cursos de 21 a 40 hores

     
     

0,25 punts

     
     

Jornades o cursos de 41 a 99 hores

     
     

0,35 punts

     
     

Jornades o cursos de 100 o més hores

     
     

0,50 punts

     
     

 

     
   
   

S’aplicarà la puntuació per una sola titulació i solament per la més alta.

 

Només es computen les activitats formatives dels darrers 10 anys.

 

 

c) Uns altres (fins a un màxim de 0,5 punts)

Permís de conduir classe B

Fins a un màxim de 0,5 punts.

 

 

Es procedeix a la valoració de les sol·licituds presentades:

 

 

DNI: 40890594K

PUNTUACIÓ

Experiència professional

 

7

Formació complementària

 

0

Cursos formació i perfeccionament

 

0,15

Altres

 

0

 

TOTAL

7,15

 

 

 

 

DNI: 78073262S

PUNTUACIÓ

Experiència professional

 

1,35

Formació complementària

 

0,5

Cursos formació i perfeccionament

 

0

Altres

 

0

 

TOTAL

1,85

 

 

 

 

DNI: 78086172E

PUNTUACIÓ

Experiència professional

 

7

Formació complementària

 

0

Cursos formació i perfeccionament

 

0

 

Altres

 

0

 

TOTAL

7

 

 

 

 

DNI: X882633S

PUNTUACIÓ

Experiència professional

 

0

Formació complementària

 

0

Cursos formació i perfeccionament

 

0

Altres

 

0

 

TOTAL

0

 

 

Es procedeix a la suma dels resultats obtinguts pels aspirants a la fase d’oposició i a la fase de

concurs, resultant-ne la següent puntuació final:

 

 

 

PROVA TEÒRICA

(màx. 10 punts)

PROVA PRÀCTICA

(màx. 20 punts)

MÈRITS

(màx. 10 punts)

PUNTUACIÓ FINAL

40890594K

10

15

7,15

32,15

78073262S

10

20

1,85

31,85

X882633S

8

20

0

28

78086172E

7

12

7

26

 

 

El Tribunal, PROPOSA a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Juneda, la resolució del concurs oposició per la provisió de dos llocs de treball de peó de neteja d’edificis municipals, a favor dels aspirants amb DNI 40890594K i DNI 78073262S.

 

 

D’acord amb la Base Dotzena de les bases reguladores de la convocatòria, es procedeix a la constitució de la borsa d’ocupació, amb les persones que han superat el procés de selecció i no resultaran contractades:

 

 

BORSA DE TREBALL

 

LLOC

DNI

PROVA TEÒRICA

(màx. 10 punts)

PROVA PRÀCTICA

(màx. 20 punts)

MÈRITS

(màx. 10 punts)

PUNTUACIÓ FINAL

1r

X882633S

8

20

0

28

2n

78086172E

7

12

7

26

 

El Tribunal, PROPOSA a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Juneda, la resolució del concurs oposició per la constitució d’una borsa de treball de personal d’aquesta categoria, en primer lloc a favor de la persona amb DNI X882633S i seguidament a favor de la persona amb DNI 78086172E.

 

 

La Presidenta dona per acabada la reunió a les 12:30 hores.

 

Firmat digitalment ALBA ROS GORNÉ


Firmat digitalment MARIA DEL MAR CLOSA TERUEL

 

Firmat digitalment RAIMUNDA ROSINACH MITJANS

Accions del document

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp