Sou a: Inici / Noticies / Selecció de Personal - Plaça tènic/a admin. gral. ADMESOS i EXCLOSOS

Selecció de Personal - Plaça tènic/a admin. gral. ADMESOS i EXCLOSOS

Llista provisional de les persones admeses i excloses pel cobriment, pel sistema de concurs oposició, d'una plaça de Tècnic/a Administració General (A2) en règim de personal funcionari interí, i constitució de borsa de treball de personal d'aquesta categoria.

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL

Expedient núm.: 708/2022
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

 A la vista dels següents antecedents:

Document

Data/Núm.

Observacions

Proposta del Cap de Personal/del Servei

28/09/2022

 

Informe de Secretaria

28/09/2022

 

Informe de Fiscalització

28/09/2022

 

Bases Generals de la Convocatòria

29/09/2022

 

Resolució d’Alcaldia aprovant la Convocatòria i les Bases

29/09/2022-

 

Resolució d’Alcaldia rectificació errada material bases TAG A2

30/09/2022

 

Publicació anunci BOP

13/10/2022

Publicació anunci E-TAULER

13/10/2022

 

En virtut de l'article 78 del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, i de l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local,

 

RESOLC

PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:

 

ADMESOS

47691063B

53396907S

47696345A

43732707R

49261358G

47695755B

47681059N

44176880K

43747877Z

 

EXCLOSOS

CAUSA

48059148G

 Manca titulació exigida a la convocatòria o   superior

78098940W

Manca   sol·licitud

47680480P

Manca   signatura a la sol·licitud

40993600X

Manca   signatura a la sol·licitud

78100825R

Manca   signatura a l' annex III                                       Manca   titulació exigida a la convocatòria o superior

76020006S

Manca   sol·licitud

48053333P

Manca   signatura a la sol·licitud

47686898D

Manca   signatura a la sol·licitud                                   Manca titulació exigida a la   convocatòria o superior

78090036E

Manca  informe de la vida laboral

39903713R

Presentació   fora de termini

 

 

SEGON. Aprovar la següent relació provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:

 

DNI

EXEMPT/NO   EXEMPT

47691063B

EXEMPT

53396907S

EXEMPT

47696345A

EXEMPT

43732707R

EXEMPT

49261358G

EXEMPT

47695755B

EXEMPT

47681059N

EXEMPT

44176880K

EXEMPT

43747877Z

EXEMPT

 

 

TERCER. Vistes les propostes de membres realitzades pels Organismes corresponents que han de formar part del Tribunal que realitzarà la selecció, designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents proves a:

 

 

Membre

Identitat

President

Maria del Mar Closa Teruel, Secretaria-Interventora de l’Ajuntament.

Suplent President

Raimunda Rosinach Mitjans, tècnica mig funcionaria de l’Ajuntament de   Juneda

Vocal 1

Enric Escolà Valls, Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Bellpuig

Suplent Vocal 1

Vladimir Miquel Perelló. Secretari-Interventor de l’Ajutnament d’Arbeca

Vocal 2

Montserrat Gelonch Pastor, tècnica mig funcionaria de l’Ajuntament de   Juneda, que també assumirà les funcions de Secretària.

Suplent Vocal 2

Gemma Orteu Barrabés, Diputació de Lleida

 

QUART. Notificar la present resolució als membres designats perquè en prengui coneixement.

 

CINQUÈ. Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos, així com la composició del Tribunal de Selecció, a la seu electrònica d'aquest Ajuntament https://juneda.eadministracio.cat i, en el Tauler d'anuncis, per a major difusió.

 

Els aspirants exclosos disposen d'un termini de 10 dies hàbils, a partir de la publicació d'aquest anunci a la seu electrònica d’aquest Ajuntament i en el Tauler d’anuncis, per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.

 

Juneda, 25 de novembre de 2022

 

Antoni Villas Miranda

Alcalde

Accions del document

  • Facebook
  • Twitter
  • Whatsapp